En — Nederlandse Duits vertaling2 found

en und
en (o) (voegwoord) und (o) (voegwoord)
See all Nederlandse Duits translation →

En — Nederlandse Engels vertaling1 found

en (o) (voegwoord) and (o) (voegwoord)
See all Nederlandse Engels translation →

En — Nederlandse Italiaans vertaling2 found

en (o) (voegwoord) e (o) (voegwoord)
en (o) (voegwoord) ed (o) (voegwoord)
See all Nederlandse Italiaans translation →

En — Nederlandse Frans vertaling1 found

en (o) (voegwoord) et (o) (voegwoord)
See all Nederlandse Frans translation →

En — Nederlandse Portugees vertaling1 found

en (o) (voegwoord) e (o) (voegwoord)
See all Nederlandse Portugees translation →

En — Nederlandse Sloveens vertaling3 found

en (a) (allmän) een (m) (a) (allmän)
en (a) (grundtal) een (m) (a) (grundtal)
en (a) (grundtal) enig (a) (grundtal)
See all Nederlandse Sloveens translation →

En — Nederlandse Spaans vertaling2 found

en (o) (voegwoord) e (o) (voegwoord)
en (o) (voegwoord) y (o) (voegwoord)
See all Nederlandse Spaans translation →

En — Nederlandse Pools vertaling1 found

en (v) i (v)
See all Nederlandse Pools translation →

En — Nederlandse Tsjechisch vertaling1 found

en A
See all Nederlandse Tsjechisch translation →